NOWE KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 sierpnia 2019

Nowe kierunki studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – dla pedagogów specjalnych

  

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało Rozporządzenie w sprawie zmiany standardów kształcenia do wykonywania zawodu nauczyciela. Nowe standardy to zwiększona ilość godzin dydaktycznych oraz większy nacisk na kształcenie praktyczne.

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.

 Słuchacze nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach szkół, w których przebywa dziecko z diagnozą ASD (autystycznego spektrum zaburzeń) i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych, w szczególności w szkołach/przedszkolach specjalnych/integracyjnych i oddziałach specjalnych/integracyjnych.

Ramowy program studiów

KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE (60 godz. w tym - Dydaktyka specjalna - 30 godz., Diagnostyka w dydaktyce specjalnej - 30 godz.)

PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ (390 godz. w tym - Przygotowanie merytoryczne - 240 godz., Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne - 150 godz.)

PRAKTYKI ZAWODOWE -180 godz.

 

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – dla pedagogów specjalnych

Studia są kierowane do osób pracujących lub planujących pracę z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

 

Warunki przyjęcia na studia

W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające:

  1. posiadanie przygotowania pedagogicznego,
  2. posiadanie przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.

Ramowy program studiów

PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ (390 godz., w tym - Przygotowanie merytoryczne, 240 godz., Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne -150 godz.).

PRAKTYKI ZAWODOWE - 120 godz.