Informacja dotycząca przebiegu egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2020

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące spraw organizacyjnych dla studentów przystępujących do egzaminów dyplomowych w roku akad. 2019/2020. Decyzje związane ze zmianą formy zajęć dydaktycznych wymuszoną sytuacją epidemiczną i wynikającymi z niej decyzjami na szczeblu rządowym, ministerialnymi i uczelnianym oraz zasady weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych zdefiniowane zostały w Zarządzeniach JM Rektora UJD: Nr R.021.1.43.2020 (http://bip.ujd.edu.pl/zarzadzenie/1123/zarzadzenie-nr-r-021-1-43-2020) i Nr R.021.1.41.2020 (http://bip.ujd.edu.pl/zarzadzenie/1106/zarzadzenie-nr-r-021-1-41-2020). Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentami.

Wpisy potwierdzające uzyskanie zaliczeń dokonane zostaną przez prowadzących w systemie USOS. Wpisy w kartach osiągnięć studenta oraz indeksach dokonane zostaną w późniejszym terminie. Studenci, którzy posiadają indeks w domu, proszeni są o wypełnienie indeksu tj. wypisanie wszystkich przedmiotów realizowanych w semestrze letnim 2019/2020 oraz nazwisk prowadzących zajęcia (zgodnie z wpisami w USOS). Do przystąpienia do egzaminu dyplomowego wymagane są jedynie wpisy w systemie USOS. Terminy złożenia pracy dyplomowej i zasady ewentualnego przesunięcia terminu złożenia pracy określa Regulamin studiów. Wymagane dokumenty i oświadczenia

Wymaganą przez Regulamin studiów UJD i Regulamin Dyplomowania WNS dokumentację należy dostarczyć do Dziekanatu wraz z indeksem przesyłką poleconą lub osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo (kontakt z Dziekanatem na stronie Wydziału Nauk Społecznych) najpóźniej 7 dni przed planowaną obroną.

Egzamin dyplomowy odbywać się będzie w formie online z wykorzystaniem narzędzia informatycznego Microsoft Teams umożliwiającego kontakt audio i wideo oraz rejestrację przebiegu obrony. Do prawidłowego przebiegu egzaminu konieczne jest zainstalowanie aplikacji Microsoft Teams i zalogowanie się za pomocą konta Microsoft połączonego z UJD. Sposób uzyskania dostępu do tej platformy omówiony był we wcześniejszym komunikacie.

Terminy obron (data i godzina) zostaną dokonane w porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej, promotorem, recenzentem oraz studentem przystępującym do obrony. Student w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego musi dysponować urządzeniem obsługującym wybraną technologię informatyczną, wyposażonym w kamerę i mikrofon oraz posiadać dostęp do sieci Internet, zapewniający odpowiednią jakość przekazu audio i wideo. Kamery internetowe zarówno u członków komisji egzaminacyjnej, jak i studenta muszą pozostać włączone przez cały czas trwania egzaminu.

W ustalonym dniu i godzinie rozpoczęcia obrony należy uruchomić aplikację Microsoft Teams zgodnie z procedurą przekazaną przez Przewodniczącego komisji. Bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu Student zostanie poproszony o okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość oraz skierowanie kamery na bezpośrednie otoczenie w celu weryfikacji warunków egzaminu. Ponadto Student zostanie poinformowany o ochronie danych osobowych zgodnie z wzorem informacji stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego Nr R.021.1.41.2020 i będzie musiał potwierdzić samodzielne zapoznanie się z w/w informacjami.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej udzieli informacji na temat przebiegu egzaminu dyplomowego. Należy pamiętać, że przerwanie połączenia skutkować będzie wznowieniem spotkania i zmianą zadawanych pytań. Treść pytań zostanie zaprotokołowana przez Przewodniczącego komisji. Po zakończeniu egzaminu spotkanie zostanie zawieszone. Po ustaleniu oceny spotkanie zostanie wznowione w celu udzielenia informacja na temat wyników egzaminu. Egzamin będzie rejestrowany, a nagranie z przebiegu egzaminu będzie przechowywane. Wszelkie pozostałe kwestie związane z przystąpieniem do egzaminu, jego przebiegiem, składem komisji itp. uregulowane są w Regulaminie Dyplomowania WNS oraz Regulaminie Studiów UJD.