Informacje dla studentów pierwszych lat studiów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 września 2020

Informacje dla studentów pierwszych lat studiów

 

Informacje dla studentów I lat

 

Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczną się 1.10.2020 r., dla studentów studiów niestacjonarnych I zjazd 9-11.10.2020 r., zgodnie z rozkładem zajęć, który zamieszczony będzie na stronie internetowej www.ujd.edu.pl

Osoby pragnące skorzystać ze świadczeń pomocy materialnej dla studentów powinny pobrać odpowiedni formularz ze strony internetowej Uczelniwww.ujd.edu.pl w zakładce: „Dla studentów->Regulaminy i wnioski->Wnioski” i wrzucić do skrzynki podawczej (od 21 września 2020 r.) Wydziału Nauk Społecznych, która znajduje się w budynku przy ul. Waszyngtona 4/8 przy wejściu głównym do Uczelni, przesłać drogą pocztową lub na adres e-mail do właściwego pracownika dziekanatu (adresy e-mail do dziekanatu zamieszczone na stronie wydziału)) w terminie do 5.10.2020 r. wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim wniosek dostępny na stronie internetowej Uczelni www.ujd.edu.pl w zakładce: „Dla studentów->Regulaminy i wnioski->Wnioski” należy przesłać drogą pocztową lub e-mailem jw.

Do wymiany ważnych informacji ze studentami w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie służy platforma internetowa USOS web. Dostęp do systemu USOS web (www.usosweb.ujd.edu.pl) dla nowych studentów możliwy jest po podaniu loginu w postaci adresu e-mail i hasła jakie kandydat użył w systemie rekrutacyjnym IRK. Dostęp do systemu USOS web dla absolwentów uczelni pozostaje bez zmian.

Informacje o numerze konta do opłat oraz wysokości opłat za elektroniczną legitymację studencką dostępne będą w systemie USOS web w zakładce „Dla studentów->Płatności->Należności nierozliczone”.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, które ukończyły studia pierwszego stopnia w UJD w Cz-wie nie wnoszą opłaty za legitymację. Legitymacja ze studiów pierwszego stopnia stanowi kontynuację na studiach drugiego stopnia.

Pozostałe osoby przyjęte na studia wnoszą opłatę za elektroniczną legitymację studencką 22 zł.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I stopień i jednolite magisterskie) mają obowiązek zapisu w systemie USOS web na lektorat języka obcego od semestru drugiego (Toki studiów zamieszczone są na stronie internetowej wydziału). Studenci studiów drugiego stopnia zapisują się na lektoraty w semestrze pierwszym (od 24.09.2020 r. do 5.10.2020 r.)

Ponadto studenci st. stacjonarnych zapisują się na zajęcia z wychowania fizycznego za pomocą systemu USOS. W przypadku kierunków Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Praca socjalna zajęcia z wychowania fizycznego będą zaplanowane w rozkładzie zajęć na rok akad. 2020/2021.