Bezpieczeństwo narodowe -studia drugiego stopnia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie

Specjalności:
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa 
 • Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych

Program kształcenia w ramach specjalności Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia umożliwi absolwentom zdobycie usystematyzowanej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, w tym także strategii, podmiotów, struktur i działań związanych z jego zagwarantowaniem i utrzymaniem. Absolwenci specjalności będą mogli wykształcić umiejętność analizy zagadnień i praktycznych aspektów powszechnej ochrony i obrony narodowej. Ważnym elementem wiedzy i umiejętności, których dostarczyć ma specjalność jest problematyka migracji w kontekście bezpieczeństwa, wyspecjalizowanych organów państwowych w strukturach bezpieczeństwa, charakter oraz standardy ochrony państwa przed terroryzmem, oraz wybrane obszary bezpieczeństwa (publiczne, gospodarcze, zdrowotne). Absolwenci specjalności zdobędą także umiejętność analizy, oceny oraz dyskusji na temat przestępczości i metod jej zwalczania w Polsce. Elementem wiedzy zdobytej w ramach specjalności Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa będą ponadto zagadnienia z zakresu podstaw kryptologii, w tym dotyczące metod i technik utajniania informacji oraz ich wykorzystania w wojskowości, dyplomacji itp.

Przedmioty specjalnościowe obejmują następujący zakres tematyczny:

 • Powszechna ochrona i obrona narodowa
 • Wyspecjalizowane organy państwowe w strukturach bezpieczeństwa
 • Ochrona państwa przed terroryzmem
 • Ochrona gospodarki państwa
 • Zwalczanie przestępczości w Polsce

Program kształcenia w ramach specjalności Bezpieczeństwo militarne, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia umożliwi absolwentom zdobycie usystematyzowanej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, w tym także strategii, podmiotów, struktur i działań związanych z jego zagwarantowaniem i utrzymaniem. Absolwenci specjalności zdobędą szeroką wiedzę w zakresie historycznych uwarunkowań wojen i wojskowości, w tym głównie w XX i XXI w. w tym ewolucji strategii i doktryn militarnych XX i XXI w. Ważnym aspektem wiedzy i umiejętności, których dostarczyć ma specjalność jest planowanie i programowanie obronne, zakres i stosowanie prawa konfliktów zbrojnych oraz specyfika sił zbrojnych, ich roli i znaczenia we współczesnym świecie. Absolwenci specjalności zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie podstaw dowodzenia, pracy sztabowej i kancelaryjnej, poznają psychologiczne aspekty dowodzenia a także elementy bronioznawstwa. Elementem wiedzy zdobytej w ramach specjalności Bezpieczeństwo militarne będą ponadto podstawy obrony przed bronią masowego rażenia, zakres i aspekty współpracy cywilno-wojskowej w rejonie kryzysów.

Przedmioty specjalnościowe obejmują następujący zakres tematyczny:

 • Historia wojen i wojskowości XX i XXI w.
 • Obrona przed bronią masowego rażenia
 • Siły zbrojne we współczesnym świecie
 • Prawo konfliktów zbrojnych
 • Współpraca cywilno-wojskowa w rejonie kryzysów

Program kształcenia w ramach specjalności Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych na kierunku Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia umożliwi absolwentom zdobycie usystematyzowanej wiedzy w zakresie współczesnych konfliktów i przemocy w stosunkach międzynarodowych, ich uwarunkowań geopolitycznych i geostrategicznych oraz norm międzynarodowego prawa w tym zakresie. Absolwent dysponować będzie umiejętnością dokonywania analizy genezy, przebiegu i skutków wybranych konfliktów międzynarodowych w różnych regionach świata w świetle teorii wojen, pozna znaczenie, ewolucję i zasady geostrategii w polityce państw, w tym także w nawiązaniu do osiągnięcia bezpieczeństwa międzynarodowego, wykształci zdolność oceny rzeczywistości polityczno-militarnej i zdarzeń wpływających na rozwój konfliktów międzynarodowych i terroryzmu międzynarodowego a także sytuacji międzynarodowej na szczeblu globalnym i regionalnym w perspektywie geopolitycznej .

Przedmioty specjalnościowe obejmują następujący zakres tematyczny:

 • Geopolityka i geostrategia,
 • Relacje transatlantyckie,
 • Konflikty polityczno-wojskowe we współczesnym świecie,
 • Instytucje i organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • Terroryzm międzynarodowy.