PROCEDURY NA WYPADEK ZAGROŻENIA COVID-19 W ZAKRESIE ZASAD I TRYBU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU I ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ CHOROBY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wprowadza się niżej wymienione zasady postępowania w przypadku zagrożenia wystąpienia koronawirusa SARS-Cov-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie:

1. Rektor może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie uczelni uwzględniając stopień zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem ministra do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu studentów, doktorantów,nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Rektor zgodnie z rozporządzeniem ministra do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,może czasowo zawiesić kształcenie studentów i doktorantów, uwzględniając stopień zagrożenia.

3. Rektor wydaje decyzje o wstrzymaniu do odwołania wyjazdów studentów,doktorantów,nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.

4. Rektor podejmuje decyzje o zawieszeniu do odwołania przyjazdów do Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników z tych obszarów.

5. Rektor w przypadku podejrzenia zarażeniem koronawirusem u osoby zakwaterowanej w Domu Studenckim „Skrzat” wstrzymuje zakwaterowanie nowych osób i wprowadza zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

6. Kierownik Domu Studenckiego „Skrzat” na wypadek pojawienia się u osoby przybywającej w obiekcie objawów wskazujących na zarażenie koronawirusem, wydziela osobne pomieszczenie i kieruje na pobyt w nim w celu izolacji i zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji.

7. W przypadku osób, które w ostatnim czasie wróciły lub niebawem wrócą z zagrożonych rejonów wskazuje się konieczność pozostania wdomuprzezokres14 dni od daty powrotu i uważne śledzenie stanu swojego zdrowia.

8. Osoby odbywające kwarantannę mogą za zgodą Rektora, pracować i kształcić zdalnie z użyciem nowoczesnych technologii, np. w procesach kształcenia na odległość. Potwierdzona informacja o konieczności pozostania w domu powinna być przekazana telefonicznie lub mailowo bezpośredniemu przełożonemu, Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Działowi Kadr i Spraw Socjalnych.

9. Zaleca się rezygnację z prywatnych wyjazdów studentów oraz nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2.

10. W celu przeciwdziałania COVID-19 Rektor może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

11. W przypadku osób objętych nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną, w tym domową z powodu podejrzenia styczności z osobą zakażoną koronawirusem lub sprawowania opieki nad małoletnim objętym nadzorem epidemiologicznym, po wydaniu odpowiednich poleceń przez Rektora, należy uznać nieobecność studenta na zajęciach dydaktycznych za usprawiedliwioną. W przypadku pracowników uczelni Rektor może zastosować interpretację zgodną z zaleceniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

12. Odnośnie odwoływania imprez, w tym imprez masowych, czy planowanych przez środowisko studenckie wydarzeń w obiektach uczelni lub poza nimi, polecenie wydaje Rektor lub Kanclerz.

13. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do podjęcia działań informacyjnych i organizacyjnych mogących efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz podniesienia bezpieczeństwa pracowników i studentów naszej Uczelni.

14. Należy pamiętać szczególnie o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny – jak najczęstsze mycie rąk, zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kasłania.

15. Kontakt informacyjny w zakresie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem działa w uczelni pod telefonami czynnymi całodobowo na portierniach obiektów i: Dom Studenta „SKRZAT” – 34 36107382, Obiekt ul. Waszyngtona 4/8 – 34 3784100, Obiekt Al. Armii Krajowej 13/15 – 34 36149194, Obiekt Al. Armii Krajowej 36A – 34 36131205, Obiekt ul. Zbierskiego 2/4 ­­– 34 37831016, Obiekt ul. Zbierskiego 6 – 34 36649197, Obiekt ul. Dąbrowskiego 14 –34 3681018.

16. Podkreśla się, iż najważniejsze jest zachowanie spokoju, unikanie działań nieadekwatnych do sytuacji oraz racjonalna profilaktyka. Niezbędne informacje uzyskać można dzwoniąc na całodobową infolinię NFZ – 800 190 590.

17. W przypadku nasilonych objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Częstochowie: 661 868 810 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112,ewentualnie pod nr oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, ul. PCK 7 tel. 34 367 30 00.

18. Władze Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zalecają bieżący monitoring komunikatów:

– Uczelnianych

– Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

– Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

– Ministerstwa Zdrowia

– Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Akty prawne:

KOMUNIKAT Nr R.021.2.7.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania do odwołania wyjazdów studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zawieszenia do odwołania przyjazdów do UJD studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników: tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.6.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 3 marca 2020r. w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem: tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.5.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 2 marca 2020r. w sprawie wstrzymania do odwołania wyjazdów studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zawieszenia do odwołania przyjazdów do UJD w Częstochowie studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników z tych obszarów: tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.4.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie podstawowych środków ochronnych przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę covid-19 : tutaj

INSTRUKCJA OGÓLNA postępowania w przypadku zagrożenia skażeniem biologicznym lub chemicznym.