Kształcenie na odległość - rok akademicki 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat Dziekana WNS w sprawie przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w tym egzaminów dyplomowych

Szanowni Państwo

Zgodnie z zarządzeniami Nr R.021.1.43.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 maja 2020 r. zbliżające się zaliczenia przedmiotów oraz sesja egzaminacyjna, w tym egzaminy dyplomowe realizowane będą w trybie zdalnym za pomocą technologii kształcenia na odległość. Jeśli odbycie zajęć, zaliczeń i egzaminów jest niemożliwe do zrealizowania w trybie zdalnym, można złożyć wniosek do JM Rektor za pośrednictwem Dziekana WNS o zastosowanie trybu tradycyjnego. Wniosek musi zawierać uzasadnienie wynikające m.in. z konieczności wykorzystania aparatury lub wyposażenia Uczelni, a także w przypadku zajęć propozycję trybu ich realizacji w siedzibie Uczelni, w tym przede wszystkim poprzez zmianę w planie zajęć, pozwalającą na ich kumulację w czasie lub realizację zajęć w blokach.

Zgodnie z zarządzeniem Nr R.021.1.41.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 maja 2020 r. nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych sprawuje Dziekan lub Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych a w przypadku jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną dyrektor lub jego zastępca.

Wytyczne dotyczące organizacji przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów stanowiące załączniki do zarządzenia obejmują między innymi: weryfikację tożsamości za pomocą logowania do poczty wewnętrznej Uczelni ujd.edu.pl, st.ujd.edu.pl albo na platformie enauka.ujd.edu.pl; z uwzględnieniem możliwości składania przez osobę zdającą oświadczenia o samodzielnym wykonaniu zaliczenia albo egzaminu. Dodatkowo w przypadku egzaminu dyplomowego student będzie miał obowiązek udostępnienia ekranu swojego urządzania, a przebieg egzaminu musi być rejestrowany przez jednostkę przeprowadzającą egzamin. Dla ujednolicenia pracy na potrzeby zaliczeń i egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych w formie ustnej wykorzystana będzie platforma Microsoft Teams. Na potrzeby zaliczeń i egzaminów w formie tekstowej wykorzystana będzie platforma Moodle dostępna na https://enauka.ujd.edu.pl/. W związku z powyższym, przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej konieczne jest podjęcie następujących kroków:

Dla pracowników:

- zarejestrowanie się na platformie UJD https://st.ujd.edu.pl/ dane do logowania zostały przesłane na adresy mailowe pracowników, można je też uzyskać w COW.

- po zarejestrowaniu się na https://st.ujd.edu.pl/ konieczne jest  wysłanie z tej skrzynki pocztowej e-maila na adres: ms360@st.ujd.edu.pl e-maila z informacją o potrzebie otrzymania dostępu do usługi Office 365. Na tego maila przyjdzie odpowiedź, tzn. adres e-mail połączony z usługa Microsoft i hasło do logowania. Po zalogowaniu się na portal https://www.office.com/  będzie można korzystać z oprogramowania Office w tym Microsoft Teams.

Dla studentów:

- Studenci uzyskują dostęp do kont na serwerze st.ujd.edu.pl poprzez system eKolejki, który dostępny jest pod adresem http://www.ekolejka.ajd.czest.pl/  W razie problemów mogą  pisać na adres: ekolejka@ujd.edu.pl
- można wysłać bezpośrednio maila na adres ekolejka@ujd.edu.pl z prośbą o utworzenie konta w https://st.ujd.edu.pl/
- po zarejestrowaniu się na https://st.ujd.edu.pl/ konieczne jest  wysłanie z tej skrzynki e-maila na adres: ms360@st.ujd.edu.pl e-maila z informacją o potrzebie otrzymania dostępu do usługi Office 365. Na tego e-maila przyjdzie odpowiedź, tzn. adres e-mail połączony z usługa Microsoft i hasło do logowania. Po zalogowaniu się na portal https://www.office.com/  będzie można korzystać z oprogramowania Office w tym Microsoft Teams.

Wewnętrzna platforma pocztowa UJD https://st.ujd.edu.pl/ będzie też wykorzystywana w celu przesyłania podań i rozliczania się z Uczelnią przed egzaminem dyplomowym, posłuży do przesyłania zaświadczeń o ukończeniu studiów. Na stronie internetowej Wydziału zostaną opublikowane instrukcje dotyczące korzystania z platformy Microsoft Team zarówno dla studentów, jak i pracowników.

5 czerwca 2020

Zajęcia online

Strona Uniwersytetu dotycząca kształcenia na odległość: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=1166

Platforma e-learningowa UJD: https://enauka.ujd.edu.pl/

Poradniki dotyczące platformy Moode (wersja anglojęzyczna) https://docs.moodle.org/38/en/Main_page  

Poradniki dotyczące platformy poszczególnych aktywności (wersja anglojęzyczna): https://docs.moodle.org/38/en/Managing_activities 

 

Centrum Kształcenia na Odległość UJD 

Dyrektor Centrum: Anna Skowron
Kontakt email: a.skowron@ujd.edu.pl

 Z-ca dyrektora: Zbigniew Łęski
Kontakt email: zleski@ujd.edu.pl

7 maja 2020

Przygotowanie zaliczeń i egzaminów na platformie Moodle

Przygotowanie zaliczeń i egzaminów na platformie Moodle

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  •  
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2020

Na platformie https://enauka.ujd.edu.pl/  istnieje możliwość tworzenia rozbudowanych testów uwzględniających różne formy udzielania odpowiedzi. Poniżej znajduje się instrukcja zawierająca podstawowe informacje potrzebne do przygotowania testu lub egzaminu. W instrukcji omówione są następujące zagadnienia:

- dodawanie testu / egzaminu

- dodawanie pytań testowych / egzaminacyjnych

- edycja testu / egzaminu

- sposób oceniania pytań

-  ocena dłuższych wypowiedzi tekstowych

- ustawianie czasu dostępu do testu / egzaminu i czasu trwania podejścia do testu / egzaminu

13 maja 2020

Bezpłatne szkolenie: Zadania na Moodle - student przesyła pracę i co dalej?

29 kwietnia 2020
Drodzy Państwo, 
 
w najbliższą środę 29.04.2020 o godz. 19:00 odbędzie się bezpłatny webinar nt. "Zadania na Moodle - student przesyła pracę i co dalej?”. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału. Wszystkie szczegóły dotyczące tego wydarzenia oraz formularz zapisu znajdują się na stronie: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=1166.

Pozdrawiam serdecznie,
Anna Skowron 
Dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość
7 maja 2020

Korzystanie z platformy "Enauka" praca z podziałem na grupy

31 marca 2020

Jeżeli prowazone zajęcia wymagają pracy w grupach, grupowych zadań lub dyskusji, można wprowadzić takie ustawienia dla każdego kursu osobno.Podział na grupy jest ważny gdy w ramach jednego kursu realizujemy więcej niż jedną grupę dziekańską. Jeśli ze specyfiki zajęć wynika potrzeba prac w osobnych zespołach możemy ustawić osobne dla każdej grupy formy aktywności, które mogą być widoczne pomiędzygrupami lub ukryte dla innych grup. Klikając CZYTAJ WIĘCEJ przejdzieciePAństwo do instrukcji:

1. Jak dokonać podziału na grupy

2. Jak modyfikować sposób widoczności zadań wewnątrz kursu dla grup

3. Jak dodać zadanie dla wybranych grup

Pliki do pobrania

7 maja 2020

Korzystanie z platformy "Enauka" instrukcje

Szanowni Państwo

Kolejne instrukcje do korzystania z platformy  https://enauka.ujd.edu.pl/ 

Zakładanie kursu, zarządzanie listą uczestników, korzystanie z forum. Aby zobaczyć instrukcje proszę kliknąć guzik "Czytaj więcej"

 

7 maja 2020

Komunikat Prorektor ds. Studenckich w sprawie praktyk studenckich

23 marca 2020

W nawiązaniu do komunikatu JM Rektor:

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mając na celu przeciwdziałanie pojawieniu się i rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 zawiesza się w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie od 12 marca do 25 marca 2020 wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Uczelni studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także wstrzymuje konsultacje z pracownikami prowadzone w formie tradycyjnej oraz zawiesza korzystanie z infrastruktury dydaktycznej Uczelni, w tym czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych.

Obecnie zgodnie z decyzją MNiSW przedłużono ten stan do 10 kwietnia 2020.

Informujemy wszystkich studentów, że odwołane są wszystkie praktyki studenckie i wszelkie terminy dotyczące składania podań o organizację praktyk w miesiącu maju lub czerwcu zostają przesunięte. O nowych terminach poinformujemy Państwa po rozpoczęciu zajęć w siedzibie Uczelni. Nowe terminy zostaną uzgodnione z Dziekanami Wydziałów i Radą Samorządu Studenckiego.

Wszelkie informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie Działu Spraw Studenckich – Praktyki studenckie. Kontakt : a.jaksender@ujd.edu.pl

7 maja 2020

Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych - informacja dla studentów

17 marca 2020

Szanowni Studenci

Zajęcia dydaktyczne, które macie Państwo zaplanowane w semestrze letnim odbywają się dalej, zmienia się jedynie forma kontaktu z prowadzącym. Prosimy o logowanie się na platformę https://enauka.ujd.edu.pl/ za pomocą danych z systemu USOS, następnie odnalezienie swoich prowadzących, zajęć dydaktycznych i zapisywanie się na kursy. 

W przypadku problemów z logowaniem na platformę https://enauka.ujd.edu.pl/ proszę o kontakt mailowy na adres: a.skowron@ajd.czest.pl 

W przypadku problemów z zapisaniem na kurs, proszę kontaktować się mailowo bezpośrednio z prowadzącym zajęcia lub z Dziekanatem

W przypadku innego rodzaju problemów z kształceniem na odległość proszę o kontakt mailowy na adres: z.wieczorek@ajd.czest.pl 

7 maja 2020

Korzystanie z platformy e-learningowej UJD

16 marca 2020
Szanowni Państwo

Platforma e-learningowa UJD, https://enauka.ujd.edu.pl/ daje możliwość sprawnego prowadzenia procesu kształcenia na odległość. Pozwala na monitorowania aktywności studentów, wymianę informacji, przesyłanie i odbieranie plików oraz korzystanie z różnorodnych form przekazywania informacji. Podobnie jest z weryfikacją efektów uczenia się, oprócz przesyłania prac można organizować dyskusję ze studentami na forum czy stosować rożne formy kwestionariuszy, quizów czy testów. Każda forma aktywności pozwala na komentowanie przesyłanych prac czy rozwiązywanych zadań. Informacje przesyłane za pomocą platformy są dostarczane bezpośrednio, co oznacza, że nie gubią się jak tradycyjne maile. Można też korzystać z wbudowanego komunikatora. Wszystkie aktywności zarówno pracowników jak i studentów są archiwizowane w systemie co pozwala na monitorowanie procesu realizacji efektów uczenia się i ich późniejszą weryfikację.

Platformę e-learningową UJD, https://enauka.ujd.edu.pl/ należy traktować jako podstawowy kanał komunikacji ze studentami i realizacji efektów uczenia się. Pracownicy zobowiązani są w pierwszej do utworzenia kursów analogicznych do prowadzonych aktualnie zajęć dydaktycznych zgodnie ze swoim obciążeniem. Procedura przedstawiona jest w opublikowanej na stronie Wydziału instrukcji. Korzystanie z innych form kształcenia na odległość możliwe jest tylko w uzasadnionych sytuacjach, po uzyskaniu zgody właściwego Kierownika Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Prodziekana ds. Studencko-Dydaktycznych.

W przypadku problemów technicznych – aktualnie może to być problem z edycją zadań wewnątrz kursu, należy kontaktować się bezpośrednio z Dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość UJD mgr Anną Skowron a.skowron@ajd.czest.pl

W przypadku problemów z korzystaniem z platformy np. dodawaniem zadań lub aktywności proszę o kontakt z Prodziekanem Zbigniewem Wieczorkiem z.wieczorek@ujd.edu.pl

W najbliższym czasie na stronie Wydziału pojawią się dodatkowe instrukcje opisujące podstawowe aktywności.
7 maja 2020

Realizacja zajęć w formie kształcenia na odległość

15 marca 2020

Szanowni Państwo

zgodnie z komunikatem Dziekana WNS, proces kształcenia, aż do odwołania, prowadzony będzie za pomocą platformy:  https://enauka.ujd.edu.pl/

 Aby pobrać krótką instrukcję korzystania z platformy Moodle, kliknij:  POBIERZ INSTRUKCJĘ

 W przypadku probelmów technicznych z platformą jak np. brak możliwości edycji kursu, proszę kontaktować się bezpośrednio z Dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość UJD mgr Anną Skowron a.skowron@ajd.czest.pl

 

Pliki do pobrania: Poradnik - podstawy korzystania z Moodle

7 maja 2020