Kształcenie w trybie hybrydowym - rok akademicki 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.3.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.3.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 stycznia 2021 r.
w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym, w siedzibie Uczelni lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Pełna treść zarządzenia w dalszej części wiadomości lub pod linkiem: pobierz

 

 

21 stycznia 2021

Zarządzenie wewnętrzne Nr R 021.1.123.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 listopada 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R.021.1.79.2020 z dnia 14 września 2020r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr R 021.1.123.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 listopada 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R.021.1.79.2020 z dnia 14 września 2020r. w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym w siedzibie Uczelni lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Do kształcenia na odległość w Uczelni zalecane jest wykorzystywanie platformy enauka.ujd.edu.pl wraz ze stosowanym w niej komunikatorem do przeprowadzania wideokonferencji Big Blue Button. Możliwe jest korzystanie z innych narzędzi, takich jak: Microsoft Teams, Google Classroom wraz z komunikatorami Google Meet lub Zoom, oraz komunikatora Skype. W miarę możliwości technicznych zaleca się włączanie kamer przez wszystkich uczestników.

 

Pełna treść zarządzenia: pobierz

 

27 listopada 2020

Informacje dla pracowników i studentów WNS

Szanowni Państwo

Przypominam, że w związku z przejściem na kształcenie hybrydowe, na nauczycielach akademickich spoczywają dodatkowe obowiązki:

- Założenie na platformie https://enauka.ujd.edu.pl kursu o nazwie „Konsultacje”, w którym możliwe są spotkania ze studentami w czasie rzeczywistym (kontakt synchroniczny). Aktywności do kontaktu w czasie rzeczywistym to BigBlueButton – BBB - (obraz, dźwięk i wiadomości tekstowe) lub Czat (tylko wiadomości tekstowe), jako aktywność wspierającą można traktować Forum. Należy umożliwić studentom samodzielne zapisywanie się na Konsultacje a także w ustawieniach metod zapisów zezwolić na korzystanie z konsultacji jako „Gość” 

- Konsultacje w wymiarze tygodniowym trzech godzin zegarowych (dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy - dwóch godzin) należy zaplanować w rozbiciu na dwa dni. Jeśli pracownik prowadzi zajęcia na studiach niestacjonarnych jeden dyżur powinien odbywać się w terminach zjazdów dla studentów niestacjonarnych. Terminy dyżurów należy umieścić przy poszczególnych aktywnościach oraz w opisie kursu. 

- Założenie na platformie https://enauka.ujd.edu.pl kursów osobno dla każdej formy prowadzonych zajęć – wynika to z różnych form zaliczenia i różnych terminów realizacji spotkań w czasie rzeczywistym. Osobno należy założyć kursy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i dalej wykładu, ćwiczeń i laboratoriów. W przypadku prowadzenia kilku grup ćwiczeniowych wewnątrz kursu należy dokonać podziału na grupy i przypisać każdej grupie odrębne aktywności lub założyć kursy dla każdej grupy osobno.

Po założeniu kursów dla każdej formy prowadzonych zajęć należy:

- W każdym założonym kursie należy w metodach zapisów zezwolić na samodzielne zapisywanie się studentów lub zapisać studentów samodzielnie. Jest możliwość ustalenia hasła dostępu, które pozwoli na zapisy samodzielne przez studentów.

- Po założeniu kursu należy przygotować harmonogram spotkań w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć umieszczonym w systemie CELKAT. W przypadku braku możliwości realizowania zajęć synchronicznych w terminach ujętych w planie zajęć należy w porozumieniu z właściwymi: Pełnomocnikiem i Prodziekanem dokonać korekty planów zajęć. 

- Wewnątrz kursu należy zachować strukturę tematów zgodną z planem zajęć i harmonogramem spotkań tzn. dla każdych kolejnych zajęć należy przyporządkować osobno wtyczki BBB, materiały, zadania itp. Proszę nie kasować aktywności, które już się odbyły.

- Treści kształcenia i efekty kształcenia muszą być zgodne z informacjami zawartymi w kartach przedmiotów (dostępne na: http://bip.ujd.edu.pl/artykuly/39/programy-studiow )

- Należy uzupełnić informacje dotyczące prowadzonych przedmiotów na platformie USOSweb

 

Dr hab., prof. uczelni Daniel KUKLA

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

w/m

  

Linki do pobrania instrukcji i poradników korzystania z platformy „Enauka”:

Logowanie i podstawowe aktywności z punktu widzenia studenta: http://wns.ujd.edu.pl/download/Podstawowe%20informacje%20dotyczace%20realizacji%20zajec%20dydaktycznych.pdf

Logowanie się i zakładanie kursów: http://wns.ujd.edu.pl/index.php?c=getfile&id=410

Zarządzanie listą uczestników: http://wns.ujd.edu.pl/index.php?c=getfile&id=419

Praca z podziałem na grupy: http://wns.ujd.edu.pl/index.php?c=getfile&id=415 

BigBlueButton, podstawowe działania: http://www.wns.ujd.edu.pl/download/BBB%20instrukcja.pdf

Korzystanie z platformy BigBlueButton z pominięciem platformy "Enauka": http://www.wns.ujd.edu.pl/index.php?c=getfile&id=464

Korzystanie z forum: http://wns.ujd.edu.pl/index.php?c=getfile&id=412

Korzystanie z czatu: http://www.wns.ujd.edu.pl/index.php?c=getfile&id=463 

Tworzenie testów, egzaminów: http://wns.ujd.edu.pl/index.php?c=getfile&id=423

Bezpośrednie korzystanie z BBB:  Bezpośrednie korzystanie z BBB 

Tworzenie kopii zapasowej kursu: Tworzenie kopii zapasowej kursu 

 

 

 

 

 

4 listopada 2020

Szanowni studenci - instrukcja zawierająca podstawowe informacje pomocne w realizacji zajęć dydaktycznych

Szanowni studenci - instrukcja zawierająca podstawowe informacje pomocne w realizacji zajęć dydaktycznych - plan zajęć, logowanie się na platformie https://enauka.ujd.edu.pl/ oraz korzystanie z głównych aktywności w kursach.

Instrukcję można pobrać w dalszej części wiadomości lub klikając na link pobierz

27 października 2020

Instrukcja korzystania z aktywności do prowadzenia wideokonferencji - Big Blue Button

Instrukcja korzystania z aktywności do prowadzenia wideokonferencji - Big Blue Button

Plik z instrukcją znajduje się w dalszej części komunikatu lub pod następującym linkiem pobierz

19 października 2020

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Społecznych w semestrze zimowym 2020/2021 będą odbywały się w formie hybrydowej. Oznacza to, że w przypadku większości przedmiotów kształcenie odbywać się będzie zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kształcenie zdalne realizowane jest na platformie e-learningowej Uczelni dostępnej pod adresem: https://enauka.ujd.edu.pl. Informacje dotyczące sposobu korzystania z platformy będą dostępne na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych w zakładce DYDAKTYKA.

Dla studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych planuje się przeprowadzenie spotkań organizacyjnych oraz pierwszych lub kilku pierwszych zajęć z danego przedmiotu w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni. Dalsze zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dla wybranych przedmiotów przewidziane są zajęcia w trybie tradycyjnym w czasie trwania semestru. Dotyczy to także wybranych zajęć dla wyższych lat studiów. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji poszczególnych zajęć będą dostępne pod adresem: http://www.ujd.edu.pl/articles/view/plany-zajec. Za zgodą pracodawcy praktyki albo staże mogą odbywać się w siedzibie pracodawcy.

Zaliczenia i egzaminy z wszystkich przedmiotów będą odbywały się w siedzibie Uczelni, o ile nie zostanie wprowadzone ograniczenie możliwości przebywania w budynkach Uczelni z powodu zaostrzenia sytuacji epidemicznej, ogłoszone odrębnym komunikatem.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym będą mogły odbywać się pod warunkiem zachowania wymaganego reżimu sanitarnego. Obejmuje on zabezpieczenie dróg oddechowych, mycie i dezynfekcję rąk, dystans społeczny oraz przestrzeganie obowiązujących wymogów określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

17 września 2020

Instrukcja logowania się na platformie e-learningowej Uczelni

Instrukcja logowania się na platformie https://enauka.ujd.edu.pl (dla studentów) a w dalszej części zakładania kursów (dla pracowników). pobierz instrukcję  

15 września 2020

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.79.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 września 2020 r. w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.79.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 września 2020 r. w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym, w siedzibie Uczelni lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021

 W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie będą prowadzone w formie hybrydowej. Większość zajęć będzie odbywała się zdalnie z wykorzystaniem technologii kształcenia na odległość. W formie tradycyjnej w siedzibie Uczelni będą odbywały się przede wszystkim zajęcia laboratoryjne i warsztatowe, w przypadku których niezbędne jest korzystanie z aparatury Uczelni, a także część wprowadzających zajęć dla studentów pierwszych lat.
Szczegółowe informacje dotyczące każdego z kierunków studiów zostaną ogłoszone przez Wydziały Uniwersytetu.

JM Rektor

Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

Pełna treść zarządzenia

15 września 2020