Dr Elżbieta Kornacka-Skwara

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 marca 2020
 • reprezentowana dziedzina: nauki społeczne
 • dyscyplina: psychologia
 • specjalność: psychologia rodziny, psychologia społeczna
 • zatrudniona w Zakładzie Psychologii

Autoprezentacja

Studia w KUL na kierunkach: Psychologia oraz Filozofia teoretyczna. Praca magisterska - Promotor prof. dr hab. M. Braun-Gałkowska „Relacja między matką a dzieckiem w rodzinie dziecka doznającego przemocy". W latach 1990-92 dwukrotny pobyt językowy w USA.
Rozprawa doktorska - Promotor prof. dr hab. M. Braun-Gałkowska „Psychologiczna analiza systemów rodzinnych mężczyzn bezrobotnych".

UKOŃCZONE SZKOLENIA, STAŻE, STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Szkolenie „Warsztat asertywności" W-wa. PTP,
 • Staż w firmie konsultingowej Groupe Liger w Angers we Francji.
 • Kurs Pedagogiki Integracyjnej Klanza Gdańsk
 • Warsztat szkoleniowy „Psychoterapeutyczne aikido czyli jak radzić sobie z oporem klienta" Polski Instytut Eriksonowski.
 • Szkolenie z zakresu terapii rodzin „Warsztaty pracy z rodzicami" - PTP Warszawa
 • Kurs Twórczej wizualizacji - Wrocław - Katowice.
 • Szkolenie nt. „Drugi elementarz czyli Program Siedmiu Kroków". W-wa, PARPA,
 • Trening twórczości - Łódź
 • Trening psychoedukacyjny w zakresie negocjacji, mediacji, umiejętności interpersonalnych i strategii - Centrum Metodyczne MEN, Warszawa.
 • Studium Specjalne w zakresie Socjoterapii. Gestalt, Kraków.
 • Studia Podyplomowe (2-letnie) w zakresie wychowania prorodzinnego i seksualnego. KUL Lublin.
 • Kurs wychowania seksualnego (H & C. Joyeux) - Centrum Duchowości.
 • Studium Profilaktyki Uzależnień: 300 godzinny program edukacyjny w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii z uwzględnieniem alkoholizmu i innych dewiacji, pt. „Przeciw bezradności-wychowawca, pośrednik, przewodnik".
 • Szkolenie Zwiększanie dostępności szkół wyższych dla osób niepełnosprawnych w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Certyfikat nr 81/PW/01/2011
 • „Treści szkolenia w formule on-line" - Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i finansowany ze środków Unii Europejskiej. Certyfikat nr kursu: K1.2.13.12

 

Publikacje naukowe (wybór)

 

Rozdziały w monografiach naukowych
Kornacka-Skwara, E. (2003). Strategie zmagania się stosowane przez dzieci w rodzinach bezrobotnych. [w]: Poraj, G., Rostowki, J. (Red.). Zagrożenia życia rodzinnego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kornacka-Skwara, E. (2004). Strategie radzenia sobie ze stresem stosowane przez osoby czynne zawodowo. [w:] Szopa, J., Harciarek, M., Stres i jego modelowanie. Częstochowa: WWZPCz.

Kornacka-Skwara, E., (2006) Difficulties experienced by children in the light of a systemic understanding of the family. [in:] Mesjasz, J., Czapiga, A., (Eds.), Psychopatologies of Modern Society. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Kornacka-Skwara, E., Współpraca między rodzicami i nauczycielem jako istotny czynnik wsparcia funkcjonowania dziecka zdolnego w szkole. [In] (eds.) Franiok P., Kovarova R., (2009). Rovneprilezitosti v edukaciosobsespecialnimipotrebami. Ostrava: UniversitasOstraviensis s.76-83.

Kornacka-Skwara E., (współautor) Individualism and Collectivism as Categories in DescribingInterpersonalFunctioning w: (Red.). Sznurkowski P. Studia Neofilologiczne VII Prace Naukowe, ss.141-155Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Elżbieta Kornacka-Skwara, (2012) Rodziny z osobą bezrobotną - wczoraj i dziś w: Dalej w tę samą stronę (red.) Iwona Ulfik-Jaworska, Aleksandra Gała. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Artykuły w czasopismach naukowych
Kornacka-Skwara, E. (2004). Wartości w rodzinach bezrobotnych. Małżeństwo i Rodzina, 4(12).

Kornacka-Skwara, E. (2004). Poziom więzi i adaptacyjności rodzin w percepcji dzieci z rodzin bezrobotnych i pracujących. Psychologia. Częstochowa: Prace Naukowe, Wydawnictwo WSP.

Kornacka-Skwara, E. (2004). Psychologiczna analiza systemów rodzinnych mężczyzn bezrobotnych. Częstochowa: Wydawnictwo WSP.

Kornacka - Skwara, E., (2005) Stresory rzeczywistości w percepcji małżonków długotrwale bezrobotnych i czynnych zawodowo. Psychologia rozwojowa. Psychologia rozwoju człowieka dorosłego, t.10/4,115-125.

Kornacka-Skwara, E., Rola środowiska rodzinnego i szkolnego w jakości kształcenia młodzieży w świetle koncepcji systemowej. Poriwnialno-pedagogiczni studji. 2009, 1, 23-31; Uniwersytet im. Pawła Tyczyny w Humaniu. Ukraina

Kornacka-Skwara, E. (2011) Komunikacja międzykulturowa w kontekście komunikowania się w rodzinie. Poriwnialno-pedagogiczni studji N. 2(8) 2011, ss. 33-42 Uniwersytet im. Pawła Tyczyny w Humaniu. Ukraina.