Pedagogika - studia pierwszego stopnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Specjalności:

 

Nabycie przez absolwenta zaawansowanej wiedzy z zakresu pedagogiki, subdyscyplin pedagogicznych oraz nauk z nią powiązanych; nabycie przez absolwenta wiedzy z zakresu problematyki pedagogicznej, psychologicznej, społecznej oraz instytucji oświatowo-wychowawczych, życia społecznego; nabycie przez studenta wiedzy o metodyce wykonywania zadań pedagogicznych; przygotowanie absolwenta do samodzielnej realizacji zadań wychowawcy w placówkach penitencjarnych, opiekuna, diagnosty, konsultanta; przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych (po uzyskaniu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego na studiach II stopnia), pozaoświatowych, instytucjach i organizacjach pozarządowych, jak i administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za realizację zadań polityki edukacji w skali lokalnej i regionalnej; nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji, umożliwiających pracę zespołową, komunikowanie się ze specjalistami i podopiecznymi oraz skuteczne rozwiązywanie problemów zawodowych; nabycie umiejętności samodzielnego planowania rozwoju zawodowego i radzenia sobie na rynku pracy; kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.

            Absolwent po ukończeniu trzyletnich studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika jest przygotowany do pracy w różnych obszarach działalności edukacyjnej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (jako wychowawca), animacji kultury, w szkołach i placówkach oświatowych (po uzyskaniu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego na studiach II stopnia), poradniach specjalistycznych, w państwowej i  samorządowej administracji, różnych pedagogicznych służbach społecznych, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości.            Możliwości zatrudnienia po zakończeniu studiów I stopnia zależą również od wybranej przez studenta specjalności studiów.

 Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów II stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych. Ponadto jest on przygotowany do kontynuowania kształcenia pozwalającego uzyskać pełne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych i pozaoświatowych. Studia na kierunku Pedagogika stanowią pierwszy etap kształcenia do wykonywania zawodu nauczyciela-pedagoga oraz uzyskania przygotowania psychologiczno-pedagogicznego.