STUDIA KWALIFIKACYJNE Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2023

PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia nadają kwalifikacje pedagoga specjalnego zatrudnianego w przedszkolach i szkołach niebędących specjalnymi.

23 sierpnia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1769), w którym określono kwalifikacje pedagoga specjalnego zatrudnianego w przedszkolach i szkołach niebędących specjalnymi. Rozporządzenie weszło w życie 24 sierpnia 2022 r.

 

Stanowisko pedagoga specjalnego będzie mogła zajmować osoba, która ukończyła:

  • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej.

Do 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego będą także posiadały inne osoby:

  • w przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto ukończyły studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • w szkołach i przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i przedszkolu, a ponadto ukończyły kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe, w zakresie pedagogiki specjalnej.

PROGRAM STUDIÓW – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Nazwa studiów podyplomowych:

Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej– studia kwalifikacyjne

Typ studiów podyplomowych:

Studia mają charakter kwalifikacyjny – nadają uprawnienia do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2022 poz. 1769) – po spełnieniu pozostałych wymagań.

Studia prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3 (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Czas trwania studiów podyplomowych:

3 semestry

Łączna liczba godzin zajęć:

600 godzin (480 godzin zajęć oraz 120 godzin praktyki zawodowej).

 

Adresat studiów podyplomowych:

Studia skierowane są w szczególności do absolwentów studiów jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Studia adresowane są także do absolwentów studiów wyższych (studia drugiego stopnia, jednolite studia  magisterskie) posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne, wymagane do

zajmowania stanowiska nauczyciela, którzy uzyskają kwalifikacje do organizacji i wspierania edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, realizującej kształcenie w

warunkach edukacji włączającej (jako przedszkolny/szkolny specjalista- pedagog specjalny

edukacji włączającej) na wszystkich etapach edukacyjnych, a także do pracy w charakterze

nauczyciela współorganizującego proces kształcenia.

REKRUTACJA TRWA DO 15 października 2023.

DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM – 669393564.

Serdecznie zapraszamy!

 

opr. dr Wioleta Duda

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Nowe studia kwalifikacyjne - Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej

    Nowe studia kwalifikacyjne - Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej