Analityka i kreatywność społeczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

https://www.facebook.com/aks.ujd/

Specjalności:
 • Coaching i procesy doradcze
 • Diagnozy i konsulting społeczny

Więcej informacji o kierunku Analityka i kreatywność społeczna 

To nowy rodzaj studiów dynamicznie rozwijających się na Zachodzie Europy i w USA. Ma on za zadanie kształcić specjalistów z interdyscyplinarnymi kompetencjami zawodowymi, na których rośnie zapotrzebowanie na współczesnym rynku pracy. Analityka społeczna jest uznaną specjalnością socjologiczną nakierowaną na profesjonalną diagnozę różnych sytuacji społecznych, głównie w sferze publicznej (administracja, gospodarka, polityka, media). Diagnozowanie jest osiągane metodami i narzędziami stosowanymi w badaniach socjologicznych. Kreatywność społeczna reprezentuje drugi moduł kształcenia o wyraźnym profilu psychologicznym. Jest on nakierowany na osiągnięcie umiejętności twórczego i efektywnego funkcjonowania w różnego typu grupach społecznych, kierowanie nimi i motywowanie do działania.

Aby zachować wysokie standardy jakości kształcenia nasz kierunek przeszedł skomplikowany proces weryfikacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efektem było wydanie w bardzo krótkim czasie przez MNiSW, bezwarunkowej i bez żadnych zastrzeżeń, zgody na jego uruchomienie.

Dlaczego Analityka i kreatywność społeczna jest przyszłościowym kierunkiem?

Analityka i kreatywność społeczna to nowatorski kierunek pozwalający na poznanie socjologii i psychologii w bardzo praktycznym kontekście. Student kierunku Analityka i kreatywność społeczna koncentruje się na przedmiotach socjologicznych i psychologicznych, w celu nabycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu opartego na wykonywaniu badań, analiz, diagnoz, konsultingu, procesach doradczych i coachingu. Rozwija swoje twórcze myślenie, uczy się twórczego rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, nabywa kompetencje społeczne w zakresie komunikowania, mediacji, negocjacji, funkcjonowania w grupie.

Dodatkowo, dzięki tym studiom, absolwent otrzymuje bazę dla pogłębiania własnych zainteresowań oraz do łatwego zmieniania i uzupełniania swoich kompetencji - zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy. Studia trwają 3 lata, podzielone na 6 semestrów.

Dlaczego Analityka i kreatywność społeczna jest wyjątkowym kierunkiem?

Tym, co odróżnia proponowany kierunek od innych, jest połączenie 3 dyscyplin naukowych: socjologii, psychologii i filozofii i włączenie ich w proces studiowania Analityki, aby absolwent tego kierunku posiadał zarówno rzetelną wiedzę i umiejętności wymagane w miejscu pracy, ale również miał szansę dokształcania się w odpowiedzi na różne osobiste wydarzenia życiowe. W przypadku naszego kierunku jest to proces zupełnie naturalny, bowiem Analityka i kreatywność społeczna prowadzony jest na Wydziale Nauk Społecznych, w Instytucie Filozofii, Socjologii i Psychologii.

Studia mają charakter elitarny – nie znajdują się standardowej ofercie szkół wyższych, ponieważ ze względu na swój interdyscyplinarny charakter wymagają intensywnego kształcenia w obszarze aż trzech dziedzin - psychologii, socjologii i filozofii.

Jak przebiega kształcenie:

Wszystkie treści podzielone zostały na 4 główne moduły: moduł kształcenia podstawowego, kierunkowego i uzupełniającego, oraz moduł treści specjalnościowych, które podlegają wyborowi studenta (wybór między: Diagnozami i konsultingiem społecznym, a Coachingiem i procesami doradczymi). O utworzeniu danej specjalności decydują władze uczelni.

Czego konkretnie się uczysz, jakie zdobywasz kompetencje?

Moduł podstawowy – to podstawy wiedzy, umiejętności i kompetencji. Student poznaje treści umożliwiające nabycie aparatu pojęciowego, znajomość głównych teorii i kierunków badań z zakresu np. socjologii, psychologii, filozofii czy antropologii, demografii i zarządzania zasobami ludzkimi. Jednocześnie, aby uzyskać solidny fundament dla dalszego kształcenia niezbędne w tym module są treści i umiejętności z obszaru nauk humanistycznych
- w zakresie wiedzy i refleksji filozoficznej (np. odnoszącej się do miejsca człowieka w świecie, rozumienia zmian w otaczającej rzeczywistości, umiejętności abstrahowania w obszarze wybranych zagadnień społecznych).

Moduł kierunkowy - stanowi zbiór niezbędnych przedmiotów dla kształcenia na kierunku Analityka i kreatywność społeczna. Zatem niezbędne treści student zdobywa dzięki ofercie przedmiotowej obszaru socjologicznego (np. na temat mikro i makrostruktur, prowadzenia badań społecznych z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych, a w konsekwencji umiejętności dokonywania analiz uzyskanych danych, w tym analiz statystycznych, prowadzenia analitycznych projektów badawczych) oraz z obszaru psychologii (np. bycia kreatywnym, umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, znajomości różnic osobowościowych i indywidualnych, prowadzenia rozmów o charakterze doradczym, jak również posiadania sprawności w procesie komunikowania indywidualnego i społecznego). Niezbędnym elementem w tym module są treści wskazujące na znaczenie myślenia twórczego (np. psychologia twórczości i inwentyka). Ze względu na uznanie, iż absolwent Analityki i kreatywności społecznej będzie zaangażowany w bezpośrednie relacje międzyosobowe, niezbędnym wyposażeniem jakie daje kształcenie kierunkowe są treści z obszaru filozofii społecznej, erystyki, retoryki oraz etyki.

Zwieńczeniem profesjonalnego kształcenia w zakresie treści kierunkowych są elementy wiedzy prawnej oraz związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej a także elementy ekonomii społecznej.

Moduł uzupełniający - w module tym znalazły się 2 grupy przedmiotów:

 1. wymaganych dla kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego, niezależnie od studiowanego kierunku: wyposażenie w podstawowe umiejętności językowe, znajomość narzędzi informatycznych ułatwiających i umożliwiających operowanie informacjami, ochrona własności intelektualnej oraz dbałość o prozdrowotny styl życia;
 2. dopełniających całość oferty kierunkowej, o treści stanowiące pomost - poprzez nawiązanie do przedmiotów specjalnościowych; w grupie tych przedmiotów znajduje się również oferta przedmiotów do wyboru (zależnie od zindywidualizowanych potrzeb Studentów).

W czym się specjalizujesz studiując Analitykę i kreatywność społeczną?

Możesz być specjalistą w zakresie Diagnoz i konsultingu społecznego lub Coachingu i procesów doradczych.

Specjalność: Diagnozy i konsulting społeczny

Moduł specjalnościowy Diagnozy i konsulting społeczny oferuje możliwość pogłębienia kompetencji w zakresie prowadzenia diagnoz społecznych, oraz proponowanych - na bazie wykonanych analiz – konsultacji. Zatem jeśli Student wybierze tę specjalność będzie odpowiedzialny za rzetelne przeprowadzenie analizy zebranych danych, a następnie za przedstawienie wyników, wskazanie trendów do rozwoju i zmian, konsultacji w zakresie przeprowadzonych badań. Dodatkowo, Student ma możliwość wpływania na to, jaki obszar wiedzy będzie chciał zgłębić, poprzez uczestnictwo w wyborach przedmiotów z podanej ich oferty (wybiera po 1 przedmiocie do wyboru z zaproponowanej oferty 4 ścieżek modułów):

 • Mass media i promocja;
 • Potencjał kapitałów społeczno-kulturowych;
 • Rozwiązywanie problemów społecznych;
 • Procesy grupowe;

Kształcenie w zakresie specjalności odbywa się w zdecydowanej przewadze podczas zajęć warsztatowych, a nacisk kładziony jest na uzyskanie praktycznych umiejętności, rozeznanie w obszarach samowiedzy na temat własnych zasobów bądź źródeł trudności Studenta.

Specjalność: Coaching i procesy doradcze

Moduł specjalnościowy Coaching i procesy doradcze oferuje możliwość pogłębienia kompetencji przydatnych do pełnienia roli coacha/trenera/doradcy. Praca w takim charakterze wymaga ciągłego dokształcania się – umiejętności komunikowania, rozumienia trudności i potrzeb osób oczekujących wsparcia oraz poszerzania możliwości rozwojowych klientów. Ponadto, moduł ten daje Studentowi możliwość indywidualnego projektowania własnej ścieżki rozwoju, poprzez uczestnictwo w realizowaniu przedmiotów do wyboru (przedmiot do wyboru Specjalnościowy). Student kształci się według zaproponowanej oferty 4 ścieżek modułów

 • Jak porozumiewamy się z innymi;
 • Radzenie sobie (coping);
 • Wspomaganie coachingu;
 • Zmiana i trud rozwoju

Kształcenie w zakresie tej specjalności odbywa się również w zdecydowanej przewadze podczas zajęć warsztatowych i podobnie jak w przypadku poprzedniej specjalności, nacisk kładziony jest na uzyskanie praktycznych umiejętności, rozeznanie w obszarach samowiedzy na temat własnych zasobów bądź źródeł trudności Studenta.